Tag Archives: Favicon

วิธีการเปลี่ยนรูป Favicon ของบอร์ด SMF อย่างง่ายๆ

วิธีการเปลี่ยนรูป Favicon  favicon1 ของบอร์ด SMF ที่ให้มาอย่างง่ายๆ

1. สร้างรูปที่ต้องการใช้เป็น favicon ด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปต่างๆ เช่น Photoshop  ให้มีขนาดของรูปเป็น  16×16 pixels หรือ 32×32 pixels  แล้วบันทึกชื่อเป็น favicon (มีนามสกลุเป็น .ico)

2. อัพโหลดรูป favicon.ico ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ขึ้นโฮสท์ให้อยู่ในไดเร็กทรอรี่เดียวกับ index.php โดยบันทึกทับ favicon.ico เดิมที่มีอยู่ โดยใช้โปรแกรม FTP  เช่น Filezilla เป็นต้น  เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ